Regulamin uczestnictwa w Obozie

Regulamin uczestnictwa w Obozie

„Camp Balance”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji obozu sportowego „Camp Balance” dalej jako „Obóz”.
 2. Organizatorem Obozu jest Klaudia Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Klaudia Sikora, adres: ul. 12 Lutego 32/10, 82-300 Elbląg, NIP: 5783149990.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest akceptacja niniejszego Regulaminu a nabycie Biletu i Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Obóz odbędzie się w dniach 8 września  2023 r. od godziny 17:00 do 10 września 2023 r. do godziny 15:00.
 5. Organizator informuje, że Obóz nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).

§2. DEFINICJE

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
 2. „Miejsce Obozu” – Ośrodek – miejsce, w którym odbywa się Obóz „Camp Balance”.
 3. „Teren Zajęć” – oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzana jest Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia sportowe/warsztaty.
 4. „Uczestniczka” – oznacza każdą osobę fizyczną płci żeńskiej, która ma opłacone uczestnictwo.
 5. „Bilet” – dokument upoważniający do udziału w wydarzeniu.

§3. UCZESTNICZKI

 1. Uczestnictwo w Obozie jest odpłatne i dostępne dla osób, które dokonały zakupu. Możliwości zakupu biletu wstępu na Imprezę określone zostały na stronie https://kbednarska.pl/camp-balance/
 2. Uczestniczką Obozu może być tylko pełnoletnia kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Organizator zastrzega, że Uczestniczką nie może zostać osoba, która ma przeciwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach przeprowadzanych w ramach Obozu. Do przeciwwskazań należą w szczególności: Wszystkie choroby układu krążenia, wszystkie choroby układu oddechowego, niedawno przebyte operacje.

§4. ZGŁOSZENIA

 1. W cenie obozu każda z Uczestniczek posiada zapewnione zakwaterowanie z dnia 8 września na 9 września i 9 września na 10 września, wyżywienie (8 września w formie ogniska, 9 września 3 posiłki (śniadanie, obiad i kolację) oraz 10 września śniadanie obiad) jak również wydarzenia zaplanowane w ramach Programu.
 2. Dla skutecznego zgłoszenia uczestnictwa konieczny jest zakup biletu. W tym celu należy dokonać zakupu na stronie www https://kbednarska.pl/camp-balance/ oraz dokonać skutecznej płatności.
 3. Otrzymana wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu jest równoznaczna z zawarciem Uczestniczki umowy z Organizatorem.
 4. Uczestniczka ma prawo wyboru wegetariańskiej w ramach wyżywienia, w tym celu najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Obozu powinna powiadomić o tym Organizatora na adres e-mail kontakt@ dietetyk-klaudiasikora.pl
 5. Liczba miejsc  jest ograniczona, o wpisie na listę Uczestniczek decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia i skutecznego dokonania płatności.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

§5. OŚWIADCZENIA I PRAWA UCZESTNIKA

 1. Uczestniczka zobowiązuje się:
 1. We własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa w Obozie sportowym;
 2. Przestrzegać Regulaminu, Regulaminu Obiektu, zasad BHP i ppoż;
 3. Uczestniczyć w zajęciach sportowych i warsztatach;
 4. Dostarczenia zgody lekarza na brak przeciwskazań i możliwości uczestnictwa w zajęciach w przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej oraz ciąży;
 5. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestniczek oraz innych osób przebywających na terenie Obiektu, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu jak również przepisów prawa oraz również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników Obiektu, Organizatora i przedstawicieli Organizatora.
 6. Uczestniczenia w zajęciach sportowych w stroju sportowym oraz wymiennym obuwiu.
 7. We własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
 8. Przestrzegania Planu Wydarzenia i uczestniczenia w poszczególnych jego wydarzeniach punktualnie;
 9. Uczestnictwa w zajęciach sportowych bez kolczyków, bransoletek oraz innych elementów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwo Uczestniczki oraz pozostałych Uczestniczek;
 10. Dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt;
 11. Wykonywania poleceń osób prowadzące zajęcia sportowe;
 • Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.
 • Każda Uczestniczka wie, że uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach Obozu wyłącznie na własną odpowiedzialność, z uwagi na to, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestniczek a zajęcia mają charakter dobrowolny.
 • Uczestniczki mają prawo do pełnego skorzystania z Programu Obozu, korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych oddanych do ich dyspozycji, wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.

§6. UCZESTNICTWO W OBOZIE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestniczki we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie transport na miejsce oraz z miejsce Obozu.
 2. Na terenie Obozu oraz wszystkich zaplanowanych wydarzeniach w ramach Obozu może Uczestniczyć osoba, która:
 1. Dokonała zakupu wejściówki na Obóz;
 2. Posiada ważny dokument tożsamości
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren Obozu w sytuacji, gdy:
 1. Osoba odmawia przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości
 2. Osoby nie ma na liście Uczestników tj. nie zakupiła biletu na Obóz;
 3. Osoba pozostaje pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź innych niebezpiecznych środków;
 4. Osoba posiada niebezpieczne przedmioty  takie jak broń, petardy jak również posiada alkohol, środki odurzające i inne niebezpieczne środki;
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Obozie oraz porządek podczas trwania Imprezy.
 • Uczestniczki powinny zakupić dodatkowy ubezpieczeniem NNW do kwoty min. 5 000 zł na czas trwania Obozu we własnym zakresie.
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe i inne, powstałe z winy uczestników zajęć.
 • Osobom, którym odmówiono wstępu na Obóz lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Obozu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za uczestnictwo.
 • W każdym przypadku, gdy osoba prowadząca zajęcia sportowe, Organizator albo przedstawiciel Organizatora uzna, iż Uczestniczka nie może uczestniczyć w zajęciach sportowych w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, przebywania pod wpływem alkoholu lub z każdego innego powodu, który w obiektywny sposób może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub możliwość niezakłóconego uczestniczenia w zajęciach sportowych przez Uczestniczkę lub innych uczestników – decyzja w/w osób jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestniczka ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.
 • Zakazuje się:
 • Posiadać i używać niebezpiecznych przedmiotów takich jak rac, petard, broni.
 • Wnoszenia alkoholu i środków odurzających oraz pozostawiania pod ich wpływem w szczególności podczas zajęć sportowych

11. Warsztaty nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej.

§7. ODWOŁANIE OBOZU I ZMIANA PROGRAMU WYDARZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
 2. choroba lub niezawiniony brak możliwości przeprowadzenia zajęć sportowych przez jednego z Trenerów przy braku możliwości zastąpienia Trenera inną osobą prowadzącą zajęcia sportowe;
 3. brak możliwości przeprowadzenia Zajęć w obiekcie z przyczyn leżących po stronie obiektu;
 4. wprowadzenie obostrzeń epidemicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć dla określonej liczby osób
 5. sprzedaż przez Organizatora mniej niż 15 biletów.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszonego Programu Obozu w szczególności poprzez zmianę kolejności zajęć sportowych, warsztatów, Trenerów przy zachowaniu programu szkolenia oraz zasady przeprowadzenia zajęć sportowych przez osoby dysponujące odpowiednimi umiejętnościami praktycznymi i wiedzą niezbędna do ich prowadzenia. Podany plan ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na m.in. warunki atmosferyczne, preferencje Uczestniczek czy inne nieprzewidziane sytuacje.

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i zawartym tam wyłączeniem o treści: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;”
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Obozie innej osoby w miejsce zgłoszonej Uczestniczki. Konieczne jest poinformowanie organizatora o dokonanej zmianie najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu sportowego.

§9. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Obozie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres e-mail: kontakt@ dietetyk-klaudiasikora.pl Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta jest 1. Klaudia Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Klaudia Sikora, adres: ul. 12 Lutego 32/10, 82-300 Elbląg, NIP: 5783149990, zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.

 1. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: kontakt@ dietetyk-klaudiasikora.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 13. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 14. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 15. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 16. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 17. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 
 18. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 19. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 20. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 22. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 23. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności – https://www.dietetyk-klaudiasikora.pl/polityka-prywatnosci/

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.